Община Разград организира в петък, 1 февруари, от 11:00 часа на площадката на детска ясла „Звездици“, ул. Симеон №8, гр. Разград, официална церемония „Първа копка“ на обект „Детска ясла „Звездици“, УПИ II – „За детски дом“, кв. 72 по плана на гр. Разград, имот с идентификационен №61710.505.429 по КК на града“, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Обектът се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

На организираната церемония ще се даде старт на изпълнението на строителни дейности по реконструкция и обновяване на сградата с внедряване на мерки за енергийна ефективност, в т. ч. топлинно изолиране на външни стени и плоча, подмяна на дограма и отоплителна инсталация, възстановяване и рехабилитация на прилежащото дворно пространство и монтаж на съоръжения за игра, изграждане на достъпна архитектурна среда.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ е на обща стойност 9 897 137,19 лв. и е насочен към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград и изграждането на нов физкултурен салон.