С официално откриване на две инсталации и финална пресконференция завърши проектът „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО-Разград“. Лентата на двете инсталации прерязаха представители на седемте общини в Разградска област, на Областна администрация и на фирмата, извършила строителните работи. От името на ръководството на Община Разград в церемонията участва заместник-кметът Добрин Добрев. Пред новите инсталации архиерейският наместник отец Георги отслужи водосвет за здраве и благополучие, след което наръси със светена вода помещенията и съоръженията. Видео от официалната церемония можете да видите на Фейсбук страницата на Община Разград.

„Финалът на най-мащабния инфраструктурен проект от програмен период 2014-2020 г. в Разградска област поставя ново начало, което всички общински управи в областта желаехме, ново начало, което да подобри качеството на живот в общините, да подобри околната среда в тях, да ги направи по-приветливи и чисти за нашите съграждани и гости“ – това заяви г-н Добрев на официалната церемония по откриване на двете инсталации. Той изрази задоволство от постигнатите резултати и поздрави кметовете на останалите шест общини в областта за усилията, които „заедно като екип постигнахме“. „Когато вървим в една посока, резултатите са налице“ – допълни заместник-кметът Добрин Добрев.

Областният управител Драгомир Златев също поздрави представителите на седемте общини за задружната им работа, вследствие на която Разградска област тръгва по пътя на Зелена Европа.

Областният управител Драгомир Златев, заместник-кметът Добрин Добрев, кметове и заместник-кметове от останалите шест общини и Камен Василев от фирмата-изпълнител заедно прерязаха лентата за откриване на обекта, след което разгледаха инсталациите и закупените за използването им машини и съоръжения.

Основните параметри на проекта бяха представени от ръководителя му Недим Тахиров на финалната пресконференция преди официалното откриване на двете инсталации.

Проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСОУ-Разград се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Общата стойност на проекта е 13 563 028,56  лв., европейското финансиране от които е 7 302 398,35 лв., национално съфинансиране –                                                 1 288 658,53 лв., а собственият принос на бенефициента: 1 056 550,48 лв.

Бенефициент по проекта е Община Разград в партньорство с общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян. Срокът за реализация на дейностите бе 60 месеца от сключването на договора за финансиране. Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци на територията на седемте общини членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците чрез изграждане на инфраструктура за  разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. В екологичен план те ще способстват за подобряване на качеството на околната среда за жителите в общините от област Разград чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии и предоставянето на висококачествен компост, а в социален аспект ще осигурят предоставяне на нов тип услуга на жителите и бизнеса в общините от областта, а именно разделно събиране на зелени отпадъци, както и разкриването на нови работни места, които ще са необходими за експлоатацията на изградената инфраструктура. Изпълнител на основната дейност по проекта е ДЗЗД „Магинженеринг Разград 2019“, гр. Пазарджик. Чрез изпълнение на инженеринг дружеството извърши работното проектиране на строежа, упражни авторски надзор и изгради инсталациите и площадковата инфраструктура, достави предвиденото оборудване, съоръжения и техника. ДЗЗД „Надзор Разград“, гр. София е изпълнителят на инвеститорския контрол и на строителния надзор, който осигури законосъобразния старт и координира строителния процес до въвеждането в експлоатация на строежа, в това число количеството и  качеството на вложените материали, контрола по изпълнението на строителните дейности. Общо за различните дейности по проекта бяха проведени 14 обществени поръчки и сключени договори с 14 фирми, като някои от поръчките се провеждаха неколкократно поради липса на кандидати. И двете инсталации се намират до Регионалното депо за битови отпадъци, чийто терен е и с площ 45 дка, двете са с общо КПП. Сепариращата инсталация е с площ 14,5 дка, включва няколко помещения, съоръжения, производствени сгради и площадки, както и складове за различни видове отпадъци. Капацитетът й е от 30 932 тона годишно битови отпадъци на вход. Компостиращата инсталация е с капацитет 4 168 тона годишно зелени отпадъци на вход. 

Предстои избор на оператор на двете инсталации, решение, което трябва да се вземе отново заедно от ръководствата на седемте общини.

Очаква се за изпълнение на предвидените дейности на двете инсталации да бъдат разкрити около 37 работни места.

Г-н Тахиров припомни, че седемте общини от Разградска област работят заедно и по още един съвместен голям проект, свързан с екологията – за изграждане  на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци, по него обаче финансирането е собствено, а не европейско.