Съдия Доротея Иванова от Районен съд – Разград и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград представиха днес темата „Детското насилие / агресията в училище. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“ пред ученици от 8„а“ и 8„б“ на НПТГ „Шандор Петьофи“ град Разград.

          В началото на срещата съдия Иванова акцентира на правата и задълженията, които децата имат. Посочи и част от нормативните актове, в които се съдържат разпоредби, в които са очертани правата на децата независимо от тяхната възраст, пол, етнос.

          Прокурор Цветкова информира аудиторията кои лица са наказателноотговорни. Обясни им, че лицата от 14 до 18-годишна възраст могат не само да бъдат предадени на съд и да бъдат съдени, но така също спрямо тях могат да бъдат налагани и възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

          Магистратите обясниха и каква е разликата между престъпление и противообществена проява. Подчертаха, че в случаите, когато е извършено деяние с по-ниска обществена опасност поради лекомислие или увлечение, преписката се изпраща в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, където се налагат подходящи мерки за въздействие спрямо непълнолетните.

          Съдия Иванова разясни, че престъпленията в Република България са точно определени по състави в Наказателния кодекс – престъпления против личността, против собствеността, против семейството, младежта и брака, против половата неприкосновеност, против реда и общественото спокойствие, против транспорта, общоопасните престъпления и т.н.

          Интерес и диалог предизвика темата за шофиране без свидетелство за управление на МПС от подрастващите. Коментиран бе и въпросът за употребата и разпространението на наркотични вещества, както и огромните рискове за здравето вследствие употребата на забранени субстанции.