Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Мярката е предприета след констатирани множество нарушения при работата на Градската пречиствателна станция  за отпадъчни води (ГПСОВ), по време на извънредния контрол по сигналите за неприятни миризми от жители на града.

При проверка на терен е установено, че операторът не поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние съоръженията, което не осигурява непрекъснатото пречистване на отпадъчните води, постъпващи в нея. Част от съоръженията не функционират, не се  следят основни параметри, които осигуряват оптималния режим на работа. При проверката е установено също, че савачните съоръжения, предназначени за пренасочване на потока отпадъчни води, са също в техническа неизправност-амортизирани, с нарушена цялост. В резултат на това се допуска изтичане на отпадъчни води, дори и при затвореното им състояние. Всичко това довежда до неефективна работа на пречиствателната станция.

Второто нарушение, за което е съставен акт, е за констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бели Лом от допълнителна втора точка на заустване. Същата представлява  отклонение на разрешените параметри в действащото разрешително на заустване във воден обект, издадено на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. 

Все още се очакват резултатите от взетите проби отпадъчни води от изхода на ГПСОВ-Разград, които се изпитват показателите, записани в разрешителното. При отклонения от индивидуалните емисионни ограничения ще бъдат приложени допълнителни административно-наказателни мерки.

От оператора е изискано да представи до средата на септември   план-програма за привеждане на станцията в техническа и експлоатационна изправност, с конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение.

Извънредният контрол по сигналите за миризми в града  продължава.