Темата „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове. Престъпления.“ представиха днес пред средношколци от 11 „а“ и 12 „а“ клас на ПГИ „Робер Шуман“ съдия Доротея Иванова от Районен съд – Разград и прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура – Разград.

          Съдия Иванова разясни пред учениците кои са основните клонове на правото, какво е престъпление, както и каква е разликата между престъпление и административно нарушение. Магистратът обясни, че в Наказателния кодекс са нормативно уредени всички състави на престъпленията, които водят до възникване на наказателна отговорност, докато административните нарушения са очертани в специални закони като например Закона за движение по пътищата. Подрастващите бяха запознати и с видовете наказания, които съдилищата налагат, след като съответната присъда влезе в сила.

          Единайсетокласниците и дванайсетокласниците научиха, че правораздаването в България е триинстанционно. Засегнат бе въпросът за ролята и мястото на съдебните заседатели в българския наказателен процес.

          В беседите бяха дискутирани най-често срещаните престъпления против личността и против собствеността като кражба, грабеж, обсебване, присвояване, телесни повреди, блудство, изнасилване, трафик на хора, детска порнография и обида. Разгледани бяха и престъпленията против реда и общественото спокойствие, като интерес предизвика хулиганството.

          Прокурор Недкова информира присъстващите, че наказателното правосъдие е процедурата, при която едно лице, което е извършило престъпление, бива наказано. Акцентира, че самото престъпление е нещо противоправно, нещо, което законът обявява за неправилно, извършено е виновно, общественоопасно е и съответно е наказуемо.

          Обясни им още, че прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, а определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител.

          По време на срещите днес учениците взеха активно участие и задаваха различни въпроси. Коментирани бяха и няколко наказателноправни казуса.

          Следващото гостуване на магистрати в ПГИ „Р. Шуман“ е на 16 март, като беседите в учебното заведение ще продължат до 23 март.