С оглед динамичната обстановка в страната и във връзка с обявеното извънредно положение, Окръжен съд Разград /www.razgrad-os.justice.bg / и Районните съдилища в Разград / www.razgrad-rs.justice.bg /, Исперих / www.isperih-rs.justice.bg / и Кубрат / www.kubrat-rs.justice.bg / предоставят следните електронни услуги:

1. Справки по движението на делата и причини за отсрочване на съдебните заседания – за страни и адвокати, след подаване на необходимото заявление на електронна поща;

2. Изпращане на незаверени преписи от съдебни актове на страни и адвокати, след подаване на заявление на електронна поща;

3. Достъп до делата за страни и адвокати през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след подаване на съответните заявления по образец;

Унифицирани електронни услуги за всички съдилища може да откриете в секцията „Електронни услуги“ най-долу в началната страница на всеки съд.

-Достъп до електронни съдебни дела
-Достъп до актове със заличени лични данни
-Препратка до МП за издаване на Свидетелство за съдимост /само за районните съдилища/
-Подаване на сигнали за корупция в съдебната система
-Достъп до протоколи от случайно разпределение на делата
-Подаване на заявление по реда на чл.410 от ГПК /само за районните съдилища/

На всеки един от четирите сайта заинтересованите лица могат да намерят информация за:

1.Банкови сметки на съда, служебни телефони, факс и електронни адреси за кореспонденция
2. График за насрочени открити съдебни заседания
3. Справки по дела
4. Съдебни актове
5. Съдебни бланки и образци на документи
6. Заповеди, вътрешни правила и правила за предоставяне на достъп до обществена информация
7. Информация за правна помощ и необходимите бланки по образец
8. Прессъобщения за проведени заседания и постановени съдебни актове по дела с обществен интерес
9. Прессъобщения за събития и инициативи на съда
10. Виртуална е-кутия за жалби и сигнали

Всички електронни услуги целят не само осигуряване на публичност и прозрачност на работата на Окръжен съд Разград и съдилищата в съдебния район, а преди всичко бърз и лесен достъп до желаната информация от гражданите и процесуалните им представители.

Пресслужба Окръжен съд Разград
тел. 084/66-11-84; 0887 45 50 06
e-mail: os_razgrad-press@mail.bg