Единодушно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра днес съдия Лазар Мичев за втори мандат председател на Разградския окръжен съд.     

         Лазар Мичев работи в съдебната система повече от 27 години. Бил е съдия изпълнител в Районен съд Исперих, младши съдия в Окръжен съд Разград и съдия в Районен съд Разград. От 1 март 2000 г. е съдия в Окръжен съд Разград, като в периода 2004 – 2009 г. и 2009 г. – 2011 г. е негов заместник – председател, а в периода 2015 г. – 2020 г. е избран за административен ръководител – председател. От 28.01.2020 г., след изтичане на първия му мандат, е определен за и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд Разград.

  Съдия Мичев е завършил юридическото си образование във Висш институт на МВР „Г. Димитров“ – София. Има най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“.

Боян Новански, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, поставиха на кандидата въпроси относно реформата на съдебната карта и конкретно за приетия модел 4, относно функционалностите на Единната информационна система на съдилищата и констатирани проблеми при модулите за измерване на натовареността на съдиите и отчитането на статистическата информация, както и за възникването и управлението на кризисни ситуации.   

  Подкрепа за кандидатурата заяви Цветинка Пашкунова, която акцентира на проявените от съдия Мичев качества като професионализъм,  диалогичност, обективност. Посочен бе приносът му за спокойната работна атмосфера в Окръжен съд Разград, прозрачният му стил на управление, внушаващ доверие и авторитет в съдебната система. Боряна Димитрова от ВСС също изрази подкрепата си за кандидатурата на съдия Мичев да застане начело на съдебната институция за втори мандат.