Сдруженията с нестопанска цел „Местна инициативна група Исперих” и „Местна инициативна група Завет – Кубрат” завършват изпълнението на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от ОИЦ – Разград.

Основната цел на проектите е разработване на стратегии за местно развитие за прилагане на подхода ЛИДЕР, като общ подход за Водено от общностите местно развитие в периода до 2020 година на територията на общините Исперих, Завет и Кубрат.

В Стратегията на МИГ Исперих сe предвижда освен от ПРСР, проекти да могат да се финансират и многофондово ‒ по различни мерки от оперативните програми.

Двете стратегии вече са внесени за одобрение в Министерството на земеделието и храните.

Разработката на документите включи провеждането на множество информационни срещи, семинари, конференции, обучения на екипи и на местни лидери, консултиране и обществени обсъждания със заинтересовани страни в населените места от състава на трите общини.

Проведени са процедури за подбор на персонал и от двете МИГ. След одобряване на стратегиите, с избраните длъжностни лица ще бъдат подписани трудови договори, регламентиращи техните ангажименти в подготовката за кандидатстване и изпълнение на конкретни проекти от страна на местни бенефициенти.