През 2018 година четиринадесет клуба разработиха интересни училищни инициативи и ги реализираха с подкрепата на свои учители и специалисти от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви, съобщи секретарят на комисията Диана Господинова. Всички ще останат в съзнанието на учениците с новата информация, умения и емоции, които предоставиха на участниците. В тях бяха обхванати общо над 4 хиляди деца, учители и родители, а отпуснатите средства за тези инициативи са 14 500 лв.

През 2017 г. бяха създадени първите превантивни клубове в Разградска община по инициатива на зам.-кмета Ердинч Хасанов. Отворени за участие и доброволни, клубовете обединяват креативни и амбициозни младежи, желаещи да работят за изграждане на отношения на разбирателство и толерантност, за организиране на интересен и вълнуващ класов и училищен живот.

На 12 и 14 февруари в Комисията превантивният клуб на Математическата гимназия представи двугодишната си работа по предпазване на връстниците от въвличане в конфликти и асоциални прояви. Единадесетокласниците Николай, Даниела и Виктория разговаряха откровено с представители на основните училища във вторник и с представители на средните училища в четвъртък. Децата откровено беседваха за сериозните проблеми в ежедневието си и обмениха идеи за предстоящи дейности, съобразно спецификата и потребностите на своите училища. Във втората част на занятията  психологът на МКБППМН, Дияна Георгиева, представи различните начини за справяне с агресията. Всички участници работиха и по новия брой на вестник „Тормоз”, който беше оформен като помагало за провеждане на класови дискусии.

До 28-ми февруари трябва да бъдат представени формулярите с новите разработки за съвместни инициативи за 2019г. След процедура по одобрение те ще се финансират и реализират до края на календарната година.