На 18.03.2015 г. между Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и АСП (в качеството й на конкретен бенефициент) е сключен договор, с който стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа“. Средствата за Проекта са осигурени от Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът ще се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане като партньори са всичките 265 общини в страната.

Заявления от кандидат-потребители и лица, които желаят да бъдат лични асистенти ще се приемат в общинските администрации от 27 март 2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца, хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Целевите групи са:
– Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
– Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
– Семейства на деца с увреждания;
– Самотно живеещи тежко болни лица.
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:
– Безработни лица;
– Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
– Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/
В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”.
Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа“ е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до април 2016 г.
Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа“ ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите, информира Виолета Тодорова, ИД Директор на РДСП – Разград.