В Община Разград се проведе двудневно обучение по Проект BG05SFPR002-2.002-0135 „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси „ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз.

Обучението се проведе на два етапа, като първият етап бе двудневен за новоназначените служители с въвеждащо обучение, а вторият етап – двудневно надграждащо обучение за служителите, свързани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания. Във втория етап участваха служителите от Отдел „Социални услуги и Здравеопазване“ при община Разград, директори и социални работници от социалните услуги и новоназначените служители по Проект УОК.

Обучението се проведе в рамките на 4 дни от 24.06.2023г до 27.06.2023г с лектор Миглена Хитова – главен експерт в Агенция за социално подпомагане.

След влизане в сила на Националната карта на социалните услуги се предвижда насочването към социалните услуги да бъде и от страна на община Разград.

Припомняме, че целта на проекта „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“ е развитие и укрепване на капацитета в Община Разград чрез подкрепа на местната администрация, ангажирана с изпълнението на правомощията и ангажиментите по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП). Задачата е предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението, живеещо на територията на Община Разград. Проектът е с продължителност 24 месеца, по него бяха назначени трима специалисти – двама социални сътрудници и един специалист социални услуги.