След множеството подадени сигнали за оцветяване на водите на река Бели Лом в централната част на града експерти на РИОСВ Русе с представители на общинска и областна администрации и местното ВиК дружество взеха проби от замърсените води за изследване.

Преди минути от РИОСВ Русе изпратиха прессъобщение със заключенията от извънредната проверка.

Сондажни дейности, извършвани на площадката на „Биовет“ АД – клон Разград са причина за помътняване и оцветяване водите на река Бели Лом в Разград.

Оглед на стар колектор, собственост на дружеството и ревизионните му шахти са отвели експертите до площадка, където са се извършвали сондажни дейности, с проучвателна цел за нужните на бъдещо строителство на склад. При сондажа се е формирал отток от подпочвени води, който е повлякъл почва и глинени фракции. Формираните води са отведени в площадковата канализация за дъждовни води на „Биовет“ АД.

Първите резултати от взетите водни проби от В и К дружеството преди заустване в колектора не показват отклонения от показателите Ph, азот-амониев, общ азот и фосфати. До дни ще станат ясни резултатите от изпитване на още показатели, но се очакват повишени стойности на неразтворените частици (почви, глини, пясък).

На дружеството са дадени предписания да прекрати изпускането на води в канализацията и да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ за извършените сондажните дейности.