Собствениците на водовземни съоръжения /кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др./, които не са ги декларирали до момента, трябва да ги регистрират в срок до 28 ноември 2022 година. Става дума за водовземни съоръжения, които служат за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени са в границите на населените места и селищните образувания.

Регистрацията става чрез попълване на заявление по образец, което гражданите могат да получат от съответната общинска администрация или кметство. Заявлението може да бъде изтеглено и от интернет страницата на съответната община или на Областна администрация. Заявлението е придружено от указания за попълване.

След като се попълни, заявлението за регистрация се подава в съответната община или кметство по местонахождението на кладенеца.

 Кметът се задължава да регистрира всички подадени заявления и да ги внесе в Басейнова дирекция Плевен, която обхваща област Разград. Внесените заявления се вписват в регистър.

Регистрацията може да се осъществи и онлайн на интернет страницата на Басейнова дирекция Плевен. Там може да се направи и проверка дали даден кладенец вече е регистриран.

Такса за регистрацията не се заплаща.

Регистрацията се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни, за нуждите на домакинството. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел да бъдат защитени интересите на гражданите при предоставяне на права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

При регистрацията на кладенци не се изисква нотариален акт, скица на имота, лична карта и какъвто и да било друг документ. Единственият документ, който се изисква, е попълнено заявление за регистрация на кладенец за собствени потребности.

Ако собственикът не разполага с географски координати, това по никакъв начин не представлява проблем, като за целта е достатъчно в заявлението да се опише местоположението на кладенеца в свободен текст.

Физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28 ноември 2022г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Регистрация на кладенец в земеделска земя, ползван за стопански цели, се осъществява по друг ред в басейновите дирекции.

Всеки четвъртък до 28 ноември т.г., когато е крайният срок за регистрация, заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров ще организира редовни онлайн приемни, за да бъде отговорено на запитването на всеки гражданин.