Сдружението с нестопанска цел „МИГ Завет – Кубрат” обявява конкурс за създаване на база данни от експерти-оценители, за техническа оценка на подадени проектни предложения, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на двете общини, съобщиха от Областния информационен център в Разград.

Пакетът с документи за кандидатстване, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на конкурса са достъпни на електронната страница на Сдружението: www.mig-zavet-kubrat.eu.

Желаещите да участват в конкурса, трябва да представят документите си в офиса на Сдружението, на адрес: гр. Завет, пк 7330, област Разград, ул. „Лудогорие” №19. Документите могат да бъдат изпратени по пощата или с куриер в срок до 17:00 ч. на 28 април.