Заседание на Постоянната областна епизоотична комисия бе свикано по искане на д-р Илиян Драмалиев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Разград /ОДБХ/, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.

Спешността му е свързана с необходимостта от предприемане на мерки за обезвреждане на умрелите животни, съгласно изискванията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.).
В тази връзка д-р Драмалиев запозна присъстващите със Заповед № РД 11-25/08.01.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев. Съгласно заповедта, кметовете на общините на територията на областта да бъдат уведомени за преустановяването на дейността по събирането, транспортирането и обезвреждането на умрелите животни от екарисаж „Брамас 96” АД, гр. Шумен, и необходимостта от сформиране на постоянни комисии, съгласно чл. 2, ал.3 и 4 от горепосочената Наредба № 22, с участието на кметове на населените места и представители на ОДБХ, РЗИ, РИОСВ и Басейнова дирекция – Плевен.
Д-р Драмалиев призова кметовете на общини, в най-кратки срокове, да назначат със заповед съответните постоянни комисии. Той уточни, че всички общини на територията на областта са изпратили скици на местата за загробване на животински трупове, определени след съгласуване с „Басейнова дирекция” и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Заради дългата и тромава процедура, на всички определени терени липсват ОВОС /оценка за въздействие върху околната среда/, което наистина е проблем. Д-р Драмалиев допълни, че всичко това е свързано с допълнителен финансов ресурс, но мерките трябва да бъдат незабавно предприети.