Системата за измерване на качеството на въздуха в Разград вече е активна на интернет страницата на Община Разград.

До нея се стига от препратка в горната част на сайта вляво, точно под секцията „Профил на купувача“ и до секцията „COVID-19“. При кликване върху надписа „Система за измерване на въздуха“ потребителят се насочва към сайт, който отчита в реално време концентрацията в три станции в Разград на: въглероден оксид, азотен диоксид, амоняк, серен диоксид, сероводород, озон и фини прахови частици – https://ecobg-air.eu/. Отчита и атмосферните условия – температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра. Станциите бяха монтирани през февруари в три района в областния град – на покривите на ДГ“Шестте ястребинчета“, ДГ“Детелина“ и ДЯ“Слънчево детство“. Местата са отбелязани върху карта на града, трите точки светят в зелен цвят, когато показателите са в норма, а променят цвета си, ако е установено превишение на концентрацията на някой от показателите. Цветният код съответства на световния индекс на замърсяване AQI съгласно общоприетата скала, като цветовата гама е дадена отляво. Стойностите на индекса AQI  показват 6 нива на състояние на замърсеност на въздуха, на всеки от които отговаря цветен код и информация на възможните последици за здравето. Зеленият цвят показва, че качеството на въздуха е задоволително и няма здравен риск; жълтият – качеството на въздуха е приемливо, може да има умерена опасност за здравето на малък брой хора, необичайно чувствителни към замърсяване на въздуха; оранжевият – хората от чувствителните групи могат да имат здравни проблеми; червеният – всеки човек може да започне да изпитва неблагоприятни здравни ефекти, хората от чувствителните групи може да имат по-сериозни последици за здравето; лилавият – предупреждение за аварийна ситуация, валидна за цялото население, тъмнолилавият – сигнал за непосредствена опасност за здравето на населението.

Когато се кликне върху някоя от трите точки се визуализира основна информация за времето и индекса на замърсяване, а чрез линка „статистики“ може вече да се наблюдават нивата за всеки обект за всеки замърсител, както и да се сравнят с гранично допустимите стойности.

Системата е разработена от Технически университет-София, който извършва и техническата й поддръжка, въвежда се в изпълнение на решение на Общински съвет-Разград.