За 12-та поредна година Община Разград и Общинско предприятие „Разградлес” ще отбележат професионалния празник на лесовъда и Седмицата на гората–2015. Тази година мотото на честването е „Гората- мост към бъдещето”.
На 6 април от 11,00 ч. в землището на с. Радинград ОП „Разградлес” организира залесяване, в което ще се включат кметът на Община Разград Денчо Бояджиев, общински съветници, деца и младежи от театрална формация „Импулс” и Балетна школа към НЧ „Развитие 1869” и други.
От създаването на ОП „Разградлес” възобновяването на общинската гора е първостепенна задача на лесовъдския състав. Ежегодно в общинските гори се изпълняват лесокултурни дейности, предвидени в горско-стопанския план. Извършените от общинското предприятие залесявания през периода 2006 – 2014г. в горите на община Разград са на площ от 1444 дка. По видове, основно е извършено залесяване след гола сеч на площ от 916 дка, ново залесяване на площ от 374 дка и реконструкция на горски масиви на площ от 148 дка. Разделено по дървесни видове, залесяването с иглолистен дървесен вид /черен бор/ е върху обща площ от 75 дка. От широколистните дървесни видове е извършено залесяване с акация, цер, летен дъб, сребролистна липа, планински ясен и топола на площ от 1124 дка.
Пролетното залесяване на 2015 година е на обща площ от 59 дка. В землището на гр. Разград и в селата Раковски, Ушинци, Радинград и Мортагоново се залесиха 18 608 бр. фиданки от дървесен вид – топола, сребролистна липа и акация. През годината ще се извърши и отглеждане на новозалесeни горски култури на площ от 174 дка.
Друг основен приоритет от дейността на ОП „Разградлес” е незаконният дърводобив и бракониерството. В изпълнение на разпоредбите на приетия през 2011 година нов Закон за горите, от 2012 година в предприятието са назначени служители по опазване на общинските горски територии. В резултат на тяхната оперативна работа за периода 2012 – 2014г. са съставени 152 Акта за установяване на административни нарушения и 163 Наказателни постановления, с които са наложени парични глоби и са отнети вещи, послужили при нарушения. От началото на 2015г. до момента са съставени 6 Акта за установяване на административни нарушения и 9 Наказателни постановления.
ОП ”Разградлес” реализира и социалната политика на Община Разград и до края на месец септември ще изпълни Решение №742/17.02.2015 г. на Общински съвет Разград за предоставяне на дървесина на преференциални цени, заявена от общински структури,читалища, пенсионерски клубове и други социални групи.
Кметът на Община Разград поздравява всички работещи в областта на горското стопанство за постигнатите успехи, които са плод на ежедневно влаганите труд, усилия, знания и опит и им пожелава здраве, професионални успехи в името и за благото на българската гора, защото грижата за нея е мъдра инвестиция за бъдещите поколения., съобщиха от пресцентъра на Община Разград.