Седем докладни записки са включени в дневния ред на Общински съвет-Разград за последното за годината заседание на местния парламент – на 19 декември, вторник.

В сряда, 13 декември, те бяха обсъдени от членовете на четири от постоянните комисии. Това бяха на практика първите заседания на комисии в мандат 2023-2027 г. и на тях бяха избрани заместник-председатели. На комисията по бюджет, финанси и икономическа политика заместник-председател е Руско Дянков, по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство – Левент Мехмедов, по младежта, спорта и туризма – Валентина Френкева, по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации – Хубан Соколов.

Две от докладните записки бяха внесени и представени от председателя на Общинския съвет Галина Георгиева. Едната е за промени в съставите на постоянните комисии, свързани с назначаването на Хабибе Расим за заместник-кмет и встъпването в пълномощия на нов общински съветник от същата партийна листа – Адевие Алиева.

Другата докладна записка на председателя на местния парламент Галина Георгиева е за създаване на Наблюдателна комисия към Общинския съвет, чиято дейност е част от мерките за ресоциализация на лишените от свобода. Предложението е неин председател да е заместник-председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев, заместник-председател – Хубан Соколов, а членове: съветниците Асение Касим, Божидар Божков, Антон Монев, Ивайло Хъневски, секретарят на Община Разград Нели Добрева, представители на Бюрото по труда, РС“Изпълнение на наказанията“, Дирекция „Социално подпомагане“.

Три от докладните за декемврийската сесия са внесени от Кмета Добрин Добрев. Докладната записка с най-голям обществен интерес е свързана с одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2024 г. Финансовите разходи за Дейност „Чистота” за 2024 г. са в размер на  6 380 271,31 лв. В докладната записка не се предлага промяна на размера на такса битови отпадъци, тоест тя остава същата като през 2023 г. Новостите в сферата на чистота са свързани с населените места. За 2024 г. в селата Гецово, Дянково, Киченица, Мортагоново, Раковски, Стражец и Ясеновец е увеличена честотата на обслужване на съдовете за битовите отпадъци спрямо 2023 г., планувани са и по цели щатни бройки работни места във всички населени места, като досега същите бяха назначени за „половин” бройка за 4 часа.

Кметът Добрин Добрев внася и докладна записка за Годишния план за ползване на дървесина на ОП“Разградлес“ за 2024 г. на територията на СЦДП ТП „ДГС гр. Разград“. Прогнозното количество дървесина за ползване през 2024 г. от ОП „Разградлес“ гр. Разград е в размер до 34 749 м3 лежаща маса, като се предвижда то да бъде предоставено за продажба по ценоразпис, чрез добив и продажба на добита дървесина от склад. За сесията съветниците поискаха данни за добива за настоящата година, както и за предвиденото за залесяване догодина.

Кметът Добрин Добрев внесе и докладна записка да определяне на представители на Общинския съвет за членове на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в община Разград. Конкретните предложения ще се обсъдят на заседанието на местния парламент във вторник.

Една от докладните за сесията е на заместник-кмета Хабибе Расим. Тя е за учредяване безвъзмездни права на ползване за 10 години върху части от имоти в горска територия – частна общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства в землищата на селата Балкански и Раковски.

На заседанията на две от комисиите бе обсъдена и докладна записка, внесена от съветниците Джипо Джипов, Калоян Монев и Антон Монев. Те предлагат да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 15 000 лева за подпомагане на лечението на 18-годишния Мартин Христов. Решението по тази докладна ще бъде взето на сесията на местния парламент, тъй като е необходимо с оглед изясняване на фактическата обстановка и правните основания да бъде представена от Общинска администрация информация относно наличието на средства във фонда за отпускане на еднократна помощ за лечение на жители на община Разград, което е единствената възможност за отпускане на финансова помощ за лечение от общинския бюджет. Средствата по това финансово перо се определят с гласуването на бюджета, за настоящата година са в размер на 50 000 лв., като в тази сума влиза и подпомагането за ин витро процедури.

Заседанието на Общински съвет-Разград е от 13,30 ч. на 19 декември в залата на 11 етаж на Община Разград. То ще се излъчва онлайн на интернет страницата на Община Разград и от КИС 13.