Сдружение „Асоциация Интегро“ ще представи утре, 23 януари в Областна администрация-Разград, нов проект, по който работи, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Проект №„BG05M9OP001-4.001-100-С01-„Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” е в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Асоциация Интегро, България и Международна мрежа на майчините центрове за овластяване, накратко „MINE – МИНЕ” от Щутгарт, Германия, в усилията им да създадат повече възможности за подобряване благосъстоянието и социалното включване на уязвими ромски жени.
Общата целева група на проекта са над 600 ромски жени на възраст 16-55 години от гр. Разград, Бяла Слатина и с. Вазово, община Исперих.