Директорът на дирекция „Инспекция по труда“-Разград Катя Филипова представи информация относно извършените от институцията проверки през деветмесечието на 2018 г. и резултатите от тях във връзка със спазването на законодателството в областта на трудовите и осигурителни отношения и безопасни и здравословни условия на труд по време на петъчното заседание на Областния съвет по условия на труда. Заседанието ръководи заместник областният управител Евгени Драганов.

Филипова съобщи, че за деветте месеца на година четиримата трудови инспектори са извършили 282 инспекции във фирми, в които работят 18 000 човека. Двама от работодателите са възпрепятствали дейността на инспекторите. Извършени са 88 последващи проверки на места, където са установени груби нарушения на трудовото законодателство. Констатираните нарушения са общо 1170, 699 от тях по Закона за безопасни условия на труд, а 471 – по трудови правоотношения. Средно за една проверка се установени по 4,1 нарушения. Издадени са 1151 предписания, една машина е спряна от експлоатация, спрени са 3 незаконни разпореждания на работодател, въведен е един специален режим на работа, издадени са 3 постановления по Кодекса на труда за обявяване на трудово правоотношение  при установена работа на работници без трудов договор.

Подаден е един сигнал до Районна прокуратура срещу три лица, извършващи правнорегламентирана дейност с висок риск, при която е настъпило трайно увреждане на здравето на един работещ при извършване на строителна дейност, по този случай е образувано досъдебно производство.

Съставени са 55 акта за установяване на административно нарушение, издадени са 59 наказателни постановления. Сумата на глобите и имуществените санкции, наложени с наказателните постановления е в размер на 90 800 лева, средният размер на санкцията е 1539 лева.