Ръководителят на проекта за ремонт на Центъра за работа с деца на улицата арх. Илин Солаков представи на заключителна пресконференция резултатите от проекта „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“. При спазване на  въведените в страната противоепидемични мерки събитието се проведе онлайн и бе предавано на интернет страницата и Фейсбук страницата на Община Разград, можете да го видите ето тук: https://www.youtube.com/watch?v=5dNdikiNFHc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0oaWMAkv1nRxWDY12SCXZIyZjBH3kPl4GoNzbJ9WYq7tAmEErnW1353_M.

Архитект Солаков припомни, че проектът се реализира в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проектните дейности бе изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността. Обект на интервенция бе Центърът за работа с деца на улицата, който се помещава в бившия Дом за медико-социални грижи в жк „Орел“ в Разград. Социалната услуга е свързана с превенция на попадане на деца на улицата и отпадане от училище, провеждане на социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, както и семейно консултиране и подкрепа. Капацитетът на ЦРДУ е 15 деца, като с ремонта се създават предпоставки за увеличаване и на капацитета.

Общата стойност на проекта възлиза на 989 999,98 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ), а периодът на изпълнение е от 02 август 2018 г. до 02 февруари 2021 г. Бенефициент по проекта е Община Разград.

Строителните дейности на обект „Център за работа с деца на улицата“ бяха изпълнени чрез инженеринг от „САВ-МАТИС“ ДЗЗД, гр. Разград. Инженерингът обхваща фазите на проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Строителният надзор е упражнен от „Дема“ ЕООД, гр. Варна.

За осигуряване на условия за предоставяне на по-качествени социални услуги в Център за работа с деца на улицата бе извършено топло- и хидроизолиране на външни стени, покриви и подове. Изградени са нови Ел и ВиК инсталации. Обновена е отоплителната система, монтирани са алуминиеви и панелни радиатори. Подобряването на енергийната ефективност е постигнато и чрез подмяна на стара дограма с нова петкамерна PVC дограма и стъклопакет с нисък коефициент на топлопреминаване. Монтирани са икономични светлоизточници и осветителни тела. Осигуряването на достъпна архитектурна среда е извършено чрез обособен нов вход чрез пасарел. Монтирани са и слънчеви колектори. За нормалното функциониране на услугата е доставено оборудване и обзавеждане, което включва компютърна техника, офис мебели, кухненско обзавеждане и оборудване, специализирано оборудване, спортни уреди в новия физкултурен и салон и др.

Арх. Солаков обобщи постигнатите резултати при реализацията на проекта: извършен е основен ремонт и са въведени мерки за енергийна ефективност и в сграда общинска собственост; подобрени са условията за предоставяне на социалната услуга в общността; предотвратява се социалната изолация на децата и семействата им, създават се по-добри условия за превенция на асоциалните прояви на децата на улицата, организиране на свободното им време, работа с родителите и реинтегриране на децата на улицата; разширени традиционно добрите услуги в общността, които предоставя Община Разград; осигурен достъп до социални услуги.