Надка Русева Йонкова спечели конкурса за Ръководител на Звено за вътрешен одит в Община Разград и днес е първият й работен ден на тази длъжност.

Тя е завършила ПГ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, след това ВФСИ“Д.А.Ценов“-Свищов с придобита квалификация „Икономист-счетоводител“. От  2012 г. има сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министерството на финансите.

От 1989 г. до 1994 г. Надка Йонкова е работила като финансов ревизор в МФ-ДФК-Разград, от 1994 г. до 2003 г. – като данъчен експерт в МФ-ГДД-ТДД-Разград, а от 2003 г. до встъпването в длъжност в Община Разград – като главен одитор в Сметна палата-София.

Звеното за вътрешен одит в Община Разград е създадено и функционира съобразно изисквания на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.