ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.35, ал.5, във вр. с чл.34, пр.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Ви уведомявам, че Председателят на Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации в Общински съвет – Разград свиква извънредно заседание на комисията на 27 юли 2018 г., от 13:30 часа, в зала 102 на Община Разград.

На основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Заседанията на постоянните комисии са открити за граждани.