ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване срока за
набиране на документи за съдебни заседатели

Във връзка с откритата процедура по набиране документи на
кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разград временната комисия,
избрана с Решение № 739 по Протокол № 56, удължава срока за подаване на
документи до 12.07.2019 година.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване,
съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са публикувани на сайта на
Община Разград, в Обявлението за откриване на процедурата, в раздел Общински
съвет.

Всички заинтересовани лица да представят необходимите
документи в деловодството на Община Разград, стая № 06, в сградата на Община
Разград, с адрес гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А.