Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че във връзка с Протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Разград и разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разград, е образувано Административно дело № 183/2019 г. по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 24.09.2019 г..