ОБЯВЛЕНИЕ
На Председателя на ОбС – Разград

Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 -2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу разпоредби от Наредба № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград.