ОБЯВЛЕНИЕ
от председателя на ОбС – Разград – Надежда Радославова
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че във връзка с постъпили жалби от общинските съветници Милена Дачева Орешкова и Веселин Валентинов Спасов срещу Решение № 363 по Протокол № 27 от проведено заседание на Общински съвет Разград са образувани дела №115 и 116 по описа на Административен съд – Разград.
Във връзка с гореизложеното ви уведомявам, че Разградски административен съд ОПРЕДЕЛИ, че ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Милена Дачева Орешкова и Веселин Валентинов Спасов.