ОБЯВЛЕНИЕ
Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам , че с влязло в сила Определение № 115/29.11.2016г., постановено от Административен съд – гр.Разград по Административно дело №179/2016г. съдът:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РОТОКАС” ООД срещу т.2 от Решение № 236 по протокол №17 от 11.11.2016г. на Общински съвет – Разград.