07.07.2017 г.
Рубриката „Местен парламент”
ОБЯВЛЕНИЕ от 07.07.2017 г.
на Председателя на ОбС – Разград

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че е прекратено производството по адм. дело № 45/2017 г. по описа на Административен съд – Разград, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу разпоредби от Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград.
Уведомявам ви за насрочено за 19.09.2017 г. адм. дело № 104/2017 г., образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград с искане да бъде отменен Чл.11 от Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград.