Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на „Биовет“ АД – клон гр. Разград за нарушаване на индивидуалните емисийни ограничения за отпадъчните води, определени в комплексното разрешително на дружеството, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.
Нарушението е установено след извършен физико-химичен анализ на взетите проби отпадъчни води на 7 юни, от изхода на пречиствателната станция. Резултатите, анализирани от Регионална лаборатория – Русе показват отклонения по показателите неразтворени вещества, амониев азот, общ фосфор, феноноли, ППК (химична потребност от кислород) и БПК 5 (биохимична потребност от кислород за 5 денонощия).
За това нарушение, Законът за опазване на околната среда предвижда имуществена санкция размер от 10 000 до 500 000 лв.
Миризмите, за които са подадени няколко сигнала от различни части на град Разград са причинени от нарушаване на технологичния процес на пречистване в биологичното стъпало към пречиствателната станция.
Дружеството е внесло План-програма за отстраняване на технологичните нарушения при работата на пречиствателната станция. В нея са заложени мерки, действия и срокове, свързани с почистване и реконструкция на пречиствателната станция и изграждане на физико-химично стъпало.
РИОСВ-Русе ще извършва периодичен контрол съобразно изпълнението на заложените в програмата срокове, допълват от инспекцията.