„Няма абсолютни никакви превишения и замърсяване със сероводород“. Това заяви директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова на работна среща, проведена вчера в Община Разград, с участието на държавни институции и ВиК оператора.

Инж. Христова подчерта, че с Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда е акредитирана и отчита реални резултати. МАС извършва непрекъснати измервания от 7 юли в Разград, не е отчела до момента отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на сероводорода. Измерванията са по план, като ще продължат до 20 юли включително.

Инж. Христова информира, че голяма част от промишлените обекти на града вече са проверени,  контролират се и пречиствателните станции на предприятията. През последните години са наложени санкции, в това число и на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД-Разград.

Вчера екип на РИОСВ-Русе взе водни проби от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)-Разград, от изходната точка на пречиствателната станция на „АДМ“ ЕАД и от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград. Пробите ще се изпитват от Регионална лаборатория- Русе към ИАОС. Резултатите ще станат ясни до 10 дни.

В ГПСОВ постъпват за пречистване значителни количества производствени отпадъчни води, като основен източник са отпадъчните води на предприятието за преработка на царевични продукти, функциониращо на територията на Разград. Допълнително натоварване на станцията се наблюдава и в резултат на приеманите за пречистване отпадъчни води от близко разположени обекти, предимно млекопреработвателни предприятия, съгласно сключени договори с ВиК дружеството. В тази връзка от съществено значение е необходимостта от нейната реконструкция, финансирането на което е възпрепятствано поради липса на консолидиран ВиК оператор в областта. На територията на област Разград има обособени два ВиК оператора – „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД-Разград, и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих. Представителите на местната власт подчертаха безрезултатните си усилията за намиране на финансиране по тази причина.