РИОСВ – Русе наложи текуща месечна санкция в размер на 117 703 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград, оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден обект на дружеството.

            Водните проби са взети при извънредната проверка на 20 април по сигнали за миризми в града. Физикохимичният анализ на пробите, извършен от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС показва значителни отклонения по показатели неразтворен кислород, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и общ фосфор.  Текущата санкция ще бъде намалена/отменена след ново пробонабиране и достигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителния документ.

В ГПСОВ-Разград се извършва механично и биологично пречистване на водите, които се заустват в р. Бели Лом, за което на дружеството „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е издадено разрешително, със заложени индивидуални емисионни отклонения.

Станцията се експлоатира вече 49 години и е амортизирана. Проблем са производствените отпадъчни води, които са повече от битово-фекалните, идващи от града, както и утайките от първичните утаители на пречиствателната станция.