Текущи месечни санкции ще бъдат наложени на четири дружества в Разград заради превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителните им документи, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ – Русе. Отклоненията са констатирани при изпитване на отпадъчните води, взети  от пречиствателните станции на дружествата „Биовет“ АД – клон Разград, „Амилум България“ ЕАД, „Пилко“ ЕООД и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД. Водните проби са взети в периода 20-24 август от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе в рамките на проведения контрол, във връзка  с постъпилите сигнали за неприятни миризми в града. Най-високите привишения са отчетени в отпадъчните води на „Биовет“ АД по показателите азот амониев, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия. Резултатите от пробите са показател, че биологичното стъпало на заводстската пречиствателна станция на дружеството не работи ефективно.

По-малки отклонения от контролираните показатели са установени във водите на другите дружества.

Мобилната станция за контрол на  качеството на атмосферния въздух ще продължи измерванията и през септември. Протоколите ще бъдат предоставени на община Разград и РЗИ – Разград, уточняват от екоинспекцията.