В срок до 29 март кметовете на общини от контролираната от РИОСВ-Русе територия следва да почистят наличните замърсявания на речни корита, дерета, общински пътища и прилежащите им терени на територията на населените места, както и да предприемат мерки за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. За всички планирани мерки кметовете следва писмено да уведомят инспекцията.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществят контрол на тези предписания от началото на април, по предварително определен график. В случай на неизпълнение на дадените предписания спрямо длъжностните лица ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците кметовете на общини отговарят за това. За миналата година при последващ контрол за спазване на предписанията за почистване е съставен един акт на кмета на с. Желязковец, община Самуил.