Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение (от 13 март до 13 май включително), продължават действието си до два месеца след неговата отмяна. Това съобщават от Регионалната здравна инспекция в Разград.
В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава служебно съобразно посочения срок. Когато срокът на инвалидността е изтекъл преди 13 март 2020 г., преценка за правото на пенсия на лицето след съответната дата може да бъде направена след неговото преосвидетелстване и получаване в НОИ на ново експертно решение на ТЕЛК.
Във връзка с предприетите мерки поради извънредното положение Регионалната здравна инспекция напомня на гражданите, на които им предстои явяване пред Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), да се въздържат от лични посещения.
Когато представената медицинска документация е достатъчна и не е необходимо извършването на клиничен преглед или назначаването на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК могат да вземат решение за определяне процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане само по документи, без преглед на лицата. В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК ще уведомяват своевременно лицата за това писмено, с известие за доставка на писмото.
Хората, които по уважителни причини не са могли да подадат документите си в срок, ще могат да го направят до 14 дни след отмяната на извънредното положение без отлагане на права – тези документи ще се считат за подадени на 13 март.
При нужда от допълнителна информация и въпроси, свързани с медицинската експертиза, гражданите могат да се обадят на следните телефони:
РЗИ – Разград: д-р Янка Николова, директор на дирекция „Медицински дейности“ – тел. 084 611 138; Таня Имперова – главен специалист – тел. 084 611 133 и Виолета Димитрова – главен специалист – тел. 084 611 133;
ТЕЛК при МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД – сл. тел. 0893057418;
ТЕЛК при „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД: Елена Йотова – технически секретар – тел. 0848 722 20 и Иванка Тодорова – технически секретар – тел. 0848 700 20.