На проведено на 10.08.2021 г. неприсъствено заседание, на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград, сформиран със Заповед № ОМП-003/28.02.2020 г. на Областния управител на област Разград, във връзка с получени инструкции от Министъра на здравеопазването на Република България с писмо с изх. 16-00-4/04.08.2021 г., писмо с изх. № 06-02-9/09.08.2021 г. и съвместна заповед на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на земеделието, храните и горите МЗ № РД-01-686/05.08.2021 г., МВР № 812/8-1019/06.08.2021 г., МЗГХ № РД09-789/06.08.2021 г., се взе следното

РЕШЕНИЕ

С цел да се ограничи разпространението на COVID-19 и да се създаде подготовка преди настъпването на четвърта вълна на разпространение на коронавирусната инфекция, се прилагат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Разград, а именно:

 1.        I.          Директорите на Регионална здравна инспекция – Разград, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Разград и на Областна дирекция по безопасност на храните – Разград, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да организират на осъществяването на стриктен контрол за спазване на въведените със заповед № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на област Разград по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 2. Органите по т. I да осъществят засилен контрол по спазването на посочените в заповед № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки по транспортните коридори в област Разград (основни пътни трасета, като пътя Русе – Разград – Варна), във всички рискови обекти в областта, неизчерпателно изброени по долу: градски и междуградски транспорт, обекти с обществено преназначение, заведения за хранене и развлекателни заведения в нощните заведения, в езикови и образователни центрове и работни колективи и др.
 3. Органите по т. I да осъществят контрол по спазването на посочените в  заповед № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването условия за провеждане на културни и развлекателни мероприятия, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, спортни събития и др., както и са посочени условията за посещение в заведенията за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина.
 4. Органите по т. I да създадат необходимата организация за извършване както на самостоятелни проверки, така и на съвместни проверки с представители на Регионална здравна инспекция – Разград, като за целта се изготвят предварително съгласувани със съответните ведомства графици. При установени нарушения и пропуски следва да бъдат предприемани незабавни и безкомпромисни административни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.
 5. С цел ускоряване на ваксинационния процес на местно ниво в област Разград в изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България:
 6. Регионална здравна инспекция – Разград, кметовете на общини и кметовете на кметства в област Разград да създадат нужната организация за ускоряване процеса на ваксиниране на населението във всички населени места на територията на съответната община. Да бъдат осигурени достатъчен брой места, в които да се извършва ваксинация.
 7. При организацията да бъдат подпомогнати от Районна здравноосигурителна каса – Разград, от регионалната структура в област Разград на Съюза на общопрактикуващите лекари в България и от районната колегия на Съюза на стоматолозите в България.
 8. Мерки за увеличаване броя на ваксинираните служители в съответната институция да предприемат и териториалните структури на централната изпълнителна власт.
 9. В срок до 12.00 часа на 13 август 2021 г. (петък) Регионална здравна инспекция – Разград, кметовете на общини в област Разград, Районна здравноосигурителна каса – Разград, регионалната структура в област Разград на Съюза на общопрактикуващите лекари в България и районната колегия на Съюза на стоматолозите в България да представят на Областния управител предложение със списък от мерки за повишаване процента на ваксинираното население, които да отговарят на спецификата на съответните общини.
 10. В срок до 12.00 ч. всеки петък общинските администрации на територията на област Разград, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Разград и Областна дирекция по безопасност на храните – Разград изпращат информация за извършените проверки в Областна администрация Разград (на имейл адрес: rz.oblast@rz-government.org) и в Регионална здравна инспекция – Разград (на имейл адреси: rzi_razgrad@mbox.contact.bg и rzirazgrad@abv.bg).
 11. В срок до 14.00 ч. всеки петък Регионална здравна инспекция – Разград да изпраща обобщена информация по т. IV, включително и данни от проведени от здравни инспектори самостоятелни проверки, в Министерство на здравеопазването.
 12. Териториалните структури на централната изпълнителна власт и местните власти в област Разград да организират дейността си по начин, който осигурява спазване на противоепидемичните мерки, посочени в заповед № № РД-01-647/29.07.2021 на Министъра на здравеопазването.
 1. Да бъдат проведени заседания на общинските кризисни щабове за борба с коронавируса. Кметовете на общини на територията на област Разград да издадат заповеди, в които да включат противоепидемичните мерки, включени в настоящото решение и мерки за ускоряване процеса на ваксиниране на населението във всички населени места на територията на съответната община. Заповедите да се изпратят в Областна администрация Разград и в Регионална здравна инспекция – Разград и да се публикуват в интернет страницата на съответната общинска администрация.
 2. Настоящото решение да бъде сведено да знанието на заинтересованите страни и до местните медии в област Разград.

ИВАН БОРИСОВ

Областен управител

Съгласувал:

Н. Късов

Зам. областен управител

Изготвил:

С. Симеонов

Директор на дирекция АПОФУС

10.08.2021 г.