На територията на Лудогорието са изпълнени 4 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Реконструирани и реставрирани са църквите „Св. Архангел Михаил” в село Голям Поровец, община Исперих, „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Исперих, „Св. Троица” в село Брестовене, община Завет и „Св. Иван Рилски” в село Острово, община Завет. Общият бюджет на проектите е 1 807 757 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ от ПРСР.

В резултат на проектните дейности са ремонтирани покриви, улуци и водосточни тръби. Реставрирани са тавани, подови настилки, вътрешни и външни стени. Подменени са електрически и ВиК инсталации. Изградени са нови огради. Извършени са дейности по вертикалната планировка и са подобрени прилежащите пространства.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.