Резултатите от анализа на водните проби, взети от язовир „Пчелин 1“, в землището на Разград, не показват промишлено замърсяване, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ Русе. Пробите от водния обект са взети при извършена съвместна проверка на 19 август т.г., след подаден сигнал за замърсяване.
Водните проби са изпитвани по показатели: активна реакция (pH), общ азот, общ фосфор, химична потребност от кислород (ХПК) и биохимична потребност от кислород след 5 денонощия (БПК 5).
Изключително ниски са нивата на разтворения кислород – 0.15 mg/l (милиграма на литър) при норма 7/8 mg/l за естествените водоеми. Това благоприятства развитието на естествени гнилостни процеси на фитопланктона. За останалите показатели няма норма за повърхностни води на воден обект, но завишени стойности биха показали замърсяване с отпадъчни води.
Все още водните стоежи на язовира са ниски. Понижението на температурите и есенните валежи ще благоприятстват възстановяването на естественото състояние на водното тяло.