Постъпилите на работа през юли регистрирани безработни от област Разград са 293, съобщиха от дирекция «Регионална служба по заетостта» – Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 125, с работническа професия са 93, а специалистите със средно специално и висше образование – 75. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 89. Заетост е осигурена на 64 продължително безработни, както и на 15 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 132 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 61 безработни от областта са наети по програми за заетост през юли.
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 336.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през юли са заявени 159 работни места – предимно по схеми по Оперативна програма «Развитие на човешките редусрси».
Към края на юли в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 6041. Техният брой намалява с 9 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 17 заети, 3 учащи и 13 пенсионери.

Равнището на безработица за област Разград, е 11,6%, колкото и през предходния месец.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 48% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 307.