Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев откри и ръководи заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград. В него участваха всички кметове на общини в Разградска област, както и заместник областният управител Нурие Црънгалова, присъстваха и заместник-кметът Добрин Добрев и началник отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград Недим Тахиров.

В началото на заседанието г-н Бояджиев припомни на  присъстващите, че за изграждане на трета клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци са изготвени инвестиционни проекти, съгласно Закона за устройство на територията заедно с комплексен доклад те трябва да се внесат за съгласуване от Областен експертен съвет в Областна администрация-Разград. Решението за внасяне на проектите бе прието единодушно от кметовете на седемте общини от областта.

Те подкрепиха и точка втора от дневния ред на събранието. С това решение бе възложено на Кмета на Община Разград да изготви документацията за провеждане на обществена поръчка за строителство по Закона за обществените поръчки с предмет „Изграждане на трета клетка на обект „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. След изготвяне на документацията и съгласуване с всички общини ще се насрочи ново заседание на Регионалното сдружение, на което ще се предложи приемане на решение за одобряване на документацията и обявяване на обществената поръчка.