Регионална лаборатория-Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда предостави протоколите от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух в Разград, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията в Русе.

Те са проведени през периода от 25 до 28 октомври, с Мобилна автоматична станция, разположена в кв. „Лудогорие“ на града.

За периода на 72-часовите измервания са регистрирани 6 превишения на максималната средночасова концентрация на сероводород, в часовия интервал от 17.00 до 24.00 часа на 26 октомври. Минимални превишения на фини прахови частици са отчетени на 27 октомври между 16.00 и 17.00 часа.
Не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на другите замърсители – азотни и серни оксиди, въглероден оксид и амоняк.
Резултатите от измерванията за качеството на въздуха в Разград са предоставени на Регионална здравна инспекция – Разград, уточняват от екоинспекцията в Русе.