Днес в Конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” – Разград се проведе тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него, съобщиха от пресслужбата на областна управа.
Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Гюнай Хюсмен – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград.
В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Форум „Гражданско участие“, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД и Управляващите органи на оперативните програми.
На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.
За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново с мандат от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2016 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
На заседанието беше обсъден и съгласуван Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.
Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи спецификите на провежданата демографска политика в Република България, които са от съществено значение при планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на Северен централен район.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.
В края на заседанието, областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2017 г. на областния управител на Велико Търново, допълват още от пресслужбата на областна управа.