46 400 на възраст 15-64 навършени години са икономически активните лица в Разградска област през 2018 год., съобщиха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания“ – Разград. В сравнение с 2017 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.0 процентни пункта и достига 63.2%, като при жените намалението е с 5.0 процентни пункта, а при мъжете регистрираното намаление е с 1.1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 42.6 хил., или 43.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 41.3 хил. спрямо 2017 г. броят им в областта намалява с 6.6%. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2018 г. е 56.2%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 61.0% и бележи намаление спрямо 2017 г. с 2.7 процентни пункта. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 51.1% и спрямо 2017 г. намалява с 2.6 процентни пункта.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2018 г. област Разград се нарежда на 26-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 75.6%, а най-нисък в област Монтана – 52.2%.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15 – 24 навършени години е 14.8%, във възрастовата група 35 – 44 години нараства до 73.4% и след това започва да намалява, като достига 56.3% при населението на възраст 55 – 64 години.

През 2018 г. заетите лица с висше образование в област Разград са 11.3 хил., или 26.5% от всички работещи в областта. Със средно образование са 50.0%, а с основно и по-ниско – 23.5%.

При висшистите коефициентът на заетост през 2018 г. е 74.7%, като спрямо 2017 г. бележи намаление с 3.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование намалява в сравнение с 2017 г. с 1.0 процентен пункт и достига 54.9%, а този на лицата с основно и по-ниско образование намалява с 5.5 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 23.0%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2018 г. са 5.2 хил., като в сравнение с 2017 г. броят им намалява с 0.4 хиляди. През 2018 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград намалява с 0.1 процентен пункт в сравнение с 2017 г. и достига 11.1%, при средно за страната 5.3%.

През 2018 г. в област Разград икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 27.1 хил., от които 11.6 хил. са мъже и 15.5 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 36.8% – съответно 30.9% за мъжете и 42.9% за жените. Спрямо 2017 г. общият коефициент на икономическа неактивност нараства с 3.0 процентни пункта, като при мъжете увеличението с 1.1 процентни пункта, а при жените – с 5.0 процентни пункта.