19-членна работна група с председател заместник-кмета Милена Орешкова разработи Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Разград за периода 2020-2024 г.  Съставът на работната група бе определен със заповед на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, в нея участваха общински съветници, директори на училища, детски градини и ЦПЛР, експерти от отдел „Образование и спорт“ в Община Разград, представител на Регионалното управление на образованието.

Работната група проведе няколко заседания, днес бе последното от тях, на него бяха включени в 45-страничния текст и най-новите предложения.

Документът, въз основа на който ще се развива образованието в община Разград до 2024 г., утре ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Разград за публично обсъждане, след което ще се внесе за утвърждаване на сесия на Общински съвет-Разград през месец юли.

Основната цел на Стратегията за развитие на образованието в община Разград за периода 2020 – 2024 година е да изгради съвременна визия за развитието на образованието в общината. Стратегията съдържа конкретни цели и мерки за тяхното реализиране, като се ангажират отговорните за това институции, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които съответстват на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес

Сред целите на стратегическия документ са: създаване на условия за подобряване качеството на предучилищното и училищното образование в община Разград; осигуряване на равен достъп за всяко дете/ученик до ефективно образование и възможности за личностно развитие чрез оптимизация на мрежата от училища, детски градини и ЦПЛР; предотвратяване риска от преждевременно напускане и осигуряване на пълен обхват на децата; обновяване и модернизиране на материално-техническата база на училища, детски градини и ЦПЛР за осигуряване на максимално добри условия за учене. Оперативна цел 4: Оказване подкрепа на младите хора чрез развиване на разнообразни форми за личностно развитие, насърчаване на интереса им към „учене през целия живот”ь, ангажиране свободното време на подрастващите; обезпечаване на сигурността и опазване здравето на децата.

Финансирането на Стратегията се осъществява със средства от държавния бюджет, общинския бюджет, делегирания бюджет и със средства от Европейски фондове, като дейности от Програмата, която ще може да се актуализира през периода, може да се реализират и финансират и чрез дарения, спонсорство и други източници.