„Бюджет 2021 г. ще бъде първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка” – с тези думи Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев започна публичното обсъждане на проекта за бюджет за настоящата година. Обсъждането се проведе в стола на ОП”Ученическо столово хранене и почивно дело” при спазване на противоепидемичните мерки – всички присъстващи бяха с маски, освен, когато се изказваха, и спазваха дистанция един от друг. Публичното обсъждане бе излъчвано онлайн на Фейсбук страницата на Община Разград и така достигна до над 5000 човека.

«Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите за управление на публичните финанси на Община Разград.” – заяви Кметът Бояджиев. Общият обем на бюджета е 63 785 794 лева. 56% от  приходната част е от общата субсидия за делегираните от държавата дейности, 12% са приходите от управление на собственост, 9% – от общински такси, 8% – от данъчни приходи, 4% – обща изравнителна субсидия, 2% – целева субсидия за капиталови разходи, по 1% – приходи от продажба на собственост и други неданъчни приходи, концесии. В разходната част най-много средства са предвидени за сектор образование – 46% от разходите или 29 142 000 лв., 13% са за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, 11% – социално осигуряване, подпомагане и грижи, 9% – икономически дейности и услуги, 8% – общи държавни служби, 7% – почивно дело, култура, религиозни дейности, 4% – здравеопазване, 1% – некласифицирани разходи, 1% – отбрана и сигурност.

Инвестиционната програма на Община Разград през тази година е в размер на 16 584 374 лв., от които по бюджета на Общината – 4 361 752 лв., а по оперативни програми – 12 247 382 лв. Ето всички инфраструктурни обекти, които се предвижда да се включат в бюджет 2021 г. за ремонт и изграждане: ремонт на канализация на ДГ № 6 „Шестте ястребинчета»; ремонт на сградата на ЦПЛР-Ученическо общежитие; ремонт на покрив на ОП УСХПД; ремонт улица „Бели Лом“ (от ул.“Перистър“- сервиз „Мотор  Ойл“ до фирма“ Спедито“); ремонт на улица „Преслав“ (от трафопост „Млади семейства“ до  ул.“Сливница“/; ремонт на ул.“Странджа“ /от бул.“Априлско въстание“ до фурна „Лазаров“/ и прилежащите й кръстовища; ремонт на улично платно до Нов гробищен парк /отводняване/; ремонт спортна зала „Абритус“-разсрочено плащане; ремонт на покрив на ХГ“Проф.И.Петров»; поставяне на ударопоглъщаща настилка във вътрешния двор на  ДЯ“Звездици»; изграждане на покрита площадка за ЦНСТ ДМУ; изграждане на мултифункционална зала-Звено «Майка и бебе»; изграждане на спортна площадка с фитнес уреди за ЦНСТ ДБУ; проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.“Априлско въстание“ и ул.“Пета“ гр.Разград (до автогарата); изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с.Киченица; изграждане на улична канализация по ул.“Преслав«; изграждане на улична канализация по ул.“Бабуна«; изграждане на улична канализация по ул.“Бенковски«; изграждане на улична канализация по ул.“Кресна«; изграждане на канализация за повърхностни води в с.Дянково; изграждане на спортна площадка с.Благоево; изграждане на достъпна среда, алейно осветление, вертикална планировка и водоплътен тротоар около спортна зала“Абритус“, гр.Разград; изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк-Разград; изграждане на подходи към Социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в УПИ VIII кв.805; изграждане на газова площадкова връзка за физкултурен салон на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ и ОУ“Н.Вапцаров»; присъединяване към Електроразпределение Север и преместване на кабел  на соц.жилища (проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв.“Орел“, отговарящи на съвременните изисквания“); изграждане на площадка за домашни любимци; изграждане на магазини на ул.“Омуртаг“ за ОП“Общински пазари«.

Макар по време на епидемична обстановка в залата за публично обсъждане имаше активни граждани, които близо един час задаваха въпроси и изказваха мнения. В отговор на въпрос на гражданин заместник-кметът Добрин Добрев обясни, че ремонтът на бул. «Странджа», включващ и изграждане на кръгово кръстовище до «Била, ще стартира в момент, в който метеорологичните условия позволят. През миналата година 2 месеца не можеше да се превеждат обществени поръчки, след това бе променен инвестиционният проект, а след старта на обществената поръчка бе установена недопустимост и на двете подадени оферти, поръчката бе прекратена и започна наново. Договорът с избраната от комисия поръчка е подписан през ноември, когато метеорологично време не е подходящо за строително-ремонтни дейности. Време са отнели и съгласувателните процедури, които се извършват с различни дружества и институции във връзка с подземната инфраструктура в района.

Гражданите имаха въпроси и настоявания относно подобряване състоянието и на други отсечки в Разград – ул. «Плевен», бул. «Априлско въстание», райони в жк «Орел». Кметът и заместниците му уточниха, че за ремонт на «Априлско въстание» са необходими 2,5 милиона лева, докато се търси подобно финансиране, всяка година се извършват кърпежи на дупките по тази и останалите улици. За ремонти в участъци около блоковете 7, 9 и 10 в «Орел» са предвидени 100 000 лв. през тази година – съобщи заместник-кметът Добрин Добрев. В часта от «Орел», която не бе включена в приключилия проект за благоустрояване, се подготвя и изграждане на две детски площадки – съобщи още Добрев.

Ремонтира се след сигнали и осветлението, тъй като за цялостната подмяна на осветителните тела също е необходимо финансиране, каквото се очаква по програма, за която от правителството твърдят, че предстои да бъде реализирана – обясниха от общинската управа.

Гражданите поставиха и въпроса за бракуваните коли, които стоят с години по улиците. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров съобщи, че те вече са идентифицирани – общият им брой е 180 и предстои старт на процедурата за премахването им от разградските улици. За тази цел първо трябва собствениците им да получат уведомление със срок от 3 месеца, в който трябва сами да ги преместят от обществените места.

Тема на дискусия бе и състоянието на съоръженията, поставени в местността «Пчелина», които често биват увреждани от недобросъвестни граждани. Кметът Бояджиев призова да опазваме беседките и другите съоръжения в този район, тъй като те са поставени, за да се използват през свободното време от всички жители и гости на града, обърна внимание, че подобни призиви могат да се отправят и през по-големите общности в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. Граждани поставиха и въпроса за поддръжката на велоалеята към «Пчелина». През тази година тя ще бъде почистена от растителността, но обновяването й може да се случи през 2022 г. Дългогодишният въпрос с ремонта на покрива на библиотеката «Проф. Боян Пенев» също бе поставен по време на дискусията. Заместник-кметът Добрин Добрев съобщи, че проектът за ремонт на три сгради от културната инфраструктура – библиотеката, музикалната школа и Етнографския комплекс е представен в петък в Оперативна програма «Региони в растеж». Освен проблеми в областния град бе представено и искане за довършване на ремонт на ул. «Марица» в село Побит камък.