Първите апостили върху документи за чужбина бяха издадени в Областна администрация-Разград вчера, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Това е нова административна услуга, която от началото на 2019 г. се извършва от областните администрации и касае само документи по гражданско състояние, издадени от общинските администрации от типа: акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др. Досега услугата се извършваше в Министерството на външните работи и децентрализацията й е в улеснение на гражданите, на които не се налага да пътуват до столицата, спестяват им се време и разходи, подобрява се и административното обслужване. В областните администрации се издават заверки-апостили не само на документи, издадени от общините в съответната област, а от цялата страна.

Точно такъв беше случаят на първите апостили, издадени в Областна администрация-Разград. Заявление в стая 809 на 8 етаж в Областна администрация днес подаде Пенка Александрова от Ветово. В него тя заяви издаване на три апостила – върху удостоверение за наследници и удостоверение за семейно положение, издадени от община Ветово, както и за акт за смърт на родственик, издаден от община Разград. За издаването на всеки от апостилите гражданката плати такса, определена в чл.8 от Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи и Закона за държавните такси. В същия ден Пенка Александрова, която утре пътува за Германия, за където са й необходими документите, получи нужните апостили. Жената сподели, че за нея издаването на апостилите в Областна администрация-Разград е голямо улеснение. Тя благодари на служителките, ангажирани с издаването на документите, за любезното обслужване.

До края на деня в Областна администрация-Разград бяха издадени още 6 апостила.

Документите, които притежават апостил, са освободени от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година. Гражданите е нужно да знаят, че издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не може да бъде направена заверката. За тази цел трябва да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.