На 6 януари от 10.00 часа в зала 102 в сградата на местната управа ще се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Разград за 2017 година.

Общата рамка към момента е 36 158 000 лв., в това число за държавни дейности 19 972 000 лв и 16 186 000 лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.
Проектът на инвестиционната програма на Община Разград е в размер на 1 800 000 лв.
За осигуряване дейността на приюта за безстопанствени кучета са предвидени 176 000 лв. , от които за инвестиционни разходи 90 000 лв.
За основен ремонт на пътните отсечки Разград – Йонково и Ясеновец – Мортагоново са предвидени 343 000 лв.
204 000 лв. са заложени за издръжка и належащи капиталови разходи на детските ясли.

Планирани са 10 000 лв. за стипендии на даровити деца по Програмата на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград.

Предвидени са 31 000 лв. за издръжка на клубове на пенсионера.

Местната управа е заложила 409 000 лв. за капиталови разходи като проектиране и изграждане на канализация в село Недоклан, закупуване на малогабаритна техника за кметствата, основен ремонт на тротоари в Разград, доизграждане на улично осветление, както и доизграждане на система за видеонаблюдение и контрол в централната градска част.