П О К А Н А

На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, Кметът на Община Разград кани всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.02.2021 Г. ОТ 17,00 ЧАСА В СТОЛ № 1 НА ОП “УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО“ /столът над кафе „Зайо Байо“/.

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg и във вестник „Екип 7“. Становища и предложения по проекта може да депозирате в писмена форма в деловодството на Община Разград или да изпращате по електронен път на адрес: budget@razgrad.bg.

                                                       Денчо Бояджиев, Кмет на Община Разград