Публична дискусия на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, ще се проведе във вторник. Поканата за участие е публикувана на интернет страницата на Община Разград, включен е и текстът на Анализа, който е общо 58 страници, както и приложенията към него. Документите са публикувани за обсъждане във връзка с разпоредбите на чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

Освен по време на публичната дискусия заинтересованите лица могат на подават мнения и предложения в писмен вид и на ел. адрес obshtina@razgrad.bg в срок до 15.03.2023 година.

Дискусията ще се проведе от 17,30 ч. на 07.03.2023 г., вторник, в сградата на стола на Средношколско общежитие ул. “Н.Й.Вапцаров” №10, гр. Разград.

Анализът представя данни за капацитета и възможностите, които предоставят действащите социални и социално-здравни услуги, предложения за нови услуги или изменения в настоящите, прогноза за необходимия брой специалисти, които да работят в социалните услуги. Включва и броят на чакащите да ползват социални услуги, които според документа са 678 лица, от тях обаче от община Разград са 18 човека. Най-голям е делът на чакащите лица с психични разстройства, последвани от такива с деменция, умствена изостаналост, физически увреждания, стари хора.