По инициатива на инспектор Детска педагогическа стая при Участък МВР – Завет Мирослав Минев на 13.02.2019 г. във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” се проведе работна среща с участието на представители от РУО-Разград, Отдела за закрила на детето, МКБППМН-Завет, учители и възпитатели от учебното заведение, съобщи говорителят на ОД на МВР Илияна Георгиева.

На срещата бяха обсъдени предложения за съвместна превантивна работа във ВУИ, за да се ограничат противоправните деяния на учениците. Психологът на полицията Полина Вълчева, инспекторът Детска педагогическа стая и останалите институции ще обединят усилията си в дейности с възпитаниците на интерната. Целта е да бъдат усвоени умения за общуване в учебното заведение, в семейството и в обществото, за оценяване на свободата на всеки човек, за отговорността към собственото поведение и личния пример.

Работната среща премина в разговори за предшестващия жизнен опит на учениците, свързан с прояви на агресия и насилие, за ценностната система, при която стойности като солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани на заден план.

Освен теоретичните занимания, в работата с децата са набелязани и практични занятия във връзка с усвояването на умения за комуникация, на умения за боравене с цифри, за  пространствени умения, за перцептивни умения, бързина на отговора (скоростна обработка на информацията) и за капацитет за вземане на решения и др.

Основен ангажимент по изброените дейности ще имат Полина Вълчева – психолог при ОДМВР, ИДПС Мирослав Минев при Участък Завет и училищният психолог на ВУИ Н. Василева. Набелязаните мерки ще се проведат в 5-6 занятия и трябва да приключат през месец май 2019 г.

След срещата на институциите беше отработено първото занятие с учениците от ВУИ „Н. Й. Вапцаров”, което протече с опознаване и споделяне на положително мнение за стоящия от дясно на представящия се. След това всеки имаше възможност да се представи с рисунка на лист под формата на животно или растение и да обясни какво го свързва с съответната рисунка.

Първото занятие премина при засилен интерес от учениците, които се включиха активно в коментари, изказвания и показаха че могат да общуват цивилизовано, като всеки участник спазваше определеното изискване за култура на комуникирането между събеседници и работата в екип.

Следващите срещи и занятия ще бъдат планирани и проведени във същия състав на обучители.